Psycho

Test z psychiatrii 20-11-2008

Tyle udało mi się spisać, jeśli coś się nie zgadza na dole strony jest przycisk edytuj - dopiszcie co pamiętacie. Filip

1. Dopasować:
a) LSD - układ serotoninergiczny
b) nikotyna - układ cholinergiczny
c) marihuana - układ GABA-ergiczny
d) kokaina, amfetamina - układ dopaminergiczny
e) heroina - układ opioidowy

2. Dopasować:
a) układ dopaminergiczny - wzmocnienie
b) układ serotoninergiczny - unikanie stresowych sytuacji
c) uzależnienie od stymulacji

3. Wskaż fałszywe:
a) więcej chorych na schizofrenię rodzi się latem
b) chorzy na schizofrenię mają wyższy współczynnik śmiertelności niż reszta populacji
c) taka sama częstość niezależnie od strefy geograficznej
d) wiąże się z powikłaniami okołoporodowymi

4. Teoria neurorozwojowa schizofrenii (wskaż fałszywe)
a) uwrażliwienie receptorów
b)
c) wirusy nie mają z nią nic wspólnego
d) wiąże się z nazwiskami Crowa i Weinbergera

5. Demencja to inaczej:
a) otępienie
b) zaburzenia pamięci

6. Depresjogenne działanie mają:
a)
b) risperidon, tiorydazyna
c) chloropromazyna, haloperidol, zuklopentiksol

7. Poprawiają nastrój:
a) tiorydazyna, sulpiryd, amisulpryd
b) haloperidol,
c) haloperidol, ,

8. Choroba Picka - objawy na początku:
a) hiperoralność
b) nie ma objawów charakterystycznych
c) zmiany osobowości

9. Neuroleptyki można podać poza zespołami psychotycznymi:
a) w zespole abstynencyjnym z zaburzeniami snu
b) w bezsenności
c) zaburzenia osobowości z nadpobudliwością ruchową

10. Pacjentka od 3 tygodni skarży się na objawy depresji. Co robisz:
a) SSRI
b) terapia behawioralno-poznawcza
c) BDZ
d) tianeptyna

11. Lęk napadowy:
a) trwa 60-90 minut
b) może być w hipoglikemii
c) ustaje po kofeinie
d)

12. Co oznacza 'psychotyczny':
a) występują urojenia i omamy
b)
c) występują urojenia, omamy i zaburzenie napędu

13. Nieprawidłowe dla BDZ twierdzenie:
a) uzależniają psychicznie i fizycznie
b)
c)
d) fenytoina jako odtrutka

14. Zespół abstynencyjny po opioidach:
a) suchość w ustach
b) rozszerzenie źrenic
c) biegunka
d) gęsia skórka, drgawki

15. FAS:
a) splenomegalia
b) malformacje twarzy
c) niskorosłość
d) małogłowie

15: Rozwój osobniczy zależy od (wskaż błędne)
a) czynników genetycznych, środowiskowych, kulturowych
b) zależy od budowy ciała
c)
d) żadne

16. Najczęściej stosowane w Polsce środki psychoaktywne to:
a) alkohol i nikotyna
b) brown sugar
c) marihuana
d) amfetamina

17. Euforia, nadpobudliwość, pobudzenie seksualne, rozszerzone źrenice:
a) birol
b) crack
c) THC
d) LSD

18. Parafilie:
a) masturbacja
b) froteryzm
c) konteryzm
d) homoseksualizm

19. Trichotllomania to:
a) lęk przed zarażeniem włośniem
b) wyrywanie włosów

20. Depresja poschizofreniczna:
a) część choroby schizoafektywnej
b) depresja z urojeniami
c)
d) żadne

21. Kto może, za zgodą sądu, zawrzeć związek małżeński:
a) osoba upośledzona umysłowo
b) schizofrenik
c) osoba uzależniona od amfetaminy

22. Ile ważne jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego:
a) 7 dni
b) 14 dni
c)
d)

23. Autyzm dziecięcy rozpoznajemy:
a) a do 3 roku życia
b) w okresie szkolnym
c)
d) żadne

24. Ile procent uzależnionych od marihuany ma cośtam
a) 5%
b)15%
c) 40%
d) 60%
e) 2%

25. Czynniki zwiększające ryzyko samobójstwa:
a) małżeństwo
b)

26. Przymus bezpośredni można zastosować gdy
a) pacjent jest autoagresywny
b) pacjent jest upośledzony umysłowo
c) pacjent używa wobec personelu wulgarnych słów

27. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego może zdecydować:
a) lekarz
b) lekarz/pielegniarka
c) ratownik medyczny
d) osoba na korytarzu

28. Zespół pomroczny:
a) w padaczce
b) po alkoholu
c)
d)

29. Objawy
a) przedawkowanie amitryptyliny
b) odstawienie benzdiazepin
c) majaczenie drżenne
d)

30. Indukowane zaburzenia urojeniowe (wskaż fałszywe):
a) powstają gdy osoba jest zależna i niższa intelektualnie od osoby u której pierwotnie wystąpiły zaburzenia
b) ustępują u obu gdy się rozdzieli
c)
d)

31. Zaburzenia osobowości w organicznych zaburzeniach:
a)
b) chwiejność,
c) objawy neurotyczne, ,
d) odhamowanie

32. Pewne rozpoznanie zaburzeń organicznych można postawić, gdy:
a) występują zaburzenia pamięci
b) zaburzenia zdolności arytmetycznych
c)
d) żadne

33. Rozpoznanie przetrwałego ADHD stawiamy, gdy:
a) wywiad, oceny innych
b) testy
c) formularz samooceny
d) wszystkie

34. Ltężenie terapeutyczne litu:
a) 0,6-1,2
b)0,4-,0,8
c)
d)

35. W zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych najskuteczniejszym normotymikiem jest:
a) lit
b) karbamazepina
c) walproinian
d) klozapina

36. Agranulocytoza jako działanie niepożądane występuje po:
a) klozapina

37. Dla okresu adolescencji charakterystyczne są wszystkie, oprócz:
a) potrzeba kontaktu z rodzicami
b) potrzeba samotności
c) smutek
d) agresja

38. Zdanie fałszywe o schizofrenii hebefrenicznej:
a) jest najczęstszą postacią schizofrenii

39. Moczneie nocne:
a) neuroleptyki
b) adiuretyna
c)
d) imipramina

40. Alkoholowy zespół abstynencyjny:
a) diazepam

41. Neuroleptyki atypowe różnią się od klasyków:
a) lepiej hamują receptory dopaminergiczne

42. Fałszywe zdanie:
a) historycznie objawy schizofrenii tłumaczono uogólnionym pobudzeniem dopaminergicznym
b) noradrenalina powoduje objawy wytwórcze
c)
d)

43. Zespół Korsakowa:
a) luki pamięciowe wypełniane kontaminacjami
b) utrudnione zapamiętywanie
c) apatia

44. W chorobie Alzheimera zaburzone jest przekaźnictwo:
a) cholinergiczne
b) dopaminergiczne
c)
d)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License