Pulmony

Test z pulmonologii

1. Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu POCHP jest obniżenie wartości
a. Vc
b. Fev 1
c. Tlc
d. TV
e. Irv

2. W codziennej praktyce w pozaszpitalnym zapaleniu płuc dobieramy antybiotyki na podstawie:
a. badania bakteriologicznego odkrztuszanej wydzieliny
b. badania bakteriol. wymazu z gardła
c. bad. wydzieliny oskrz. Pobranej przez bronchofiberoskop
d. Nie podajemy antybiotyków
e. Podajemy empirycznie

3. Gruźlicę wielolekooporną tzw multi drug ressistance- Tb ( MDR-TB) rozpoznajemy w przypadku zakażenia prątkami opornymi na :
a. streptomycyne, izoniazyd, etambutol
b. streptomycyne, pyrazynamid, cykloseryne
c. pyrazynamid, ryfampicyne
d. izoniazyd, ryfampicyne
e. izoniazyd, streptomycyne

4. Na całkowicie pewne rozpoznanie mukowiscydozy pozwala oznaczenie
a. poziomu alfa-1-antytrypsyny w surowicy
b. stężenie chlorków w pocie
c. obecności związków tłuszczowych w kale
d. stwierdzenia komórek obładowanych tłuszczem w materiale z popłuczyn oskrzelowych (BAL)
e. poziomu glukozy w płynie z opłucnej

5. Objawem paranowotworowym nie jest
a. objaw Cushinga ?
b. wędrujące zapalenie żył
c. zespół żyły próżnej górnej
d. osteoartropatia płucna
e. zespół miasteniczny

6. Prawdziwym nie jest stwierdzenie. że przeciwwskazaniem do bronchoskopii jest:
a. krwioplucie
b. ostry stan zapalny nosogardzieli
c. zwyżki ciepłoty ciała
d. masilony suchy kaszel
e. podejrzenie płynu w opłucnej

7. Badanie radiologiczne klp prawie zawsze zaleca się do wykonania podczas głębokiego wdechu, badanie na wydechu zaleca się w przypadku podejrzenia:
a. rozedmy płuc
b. odmy opłucnowej
c. u chorego na astmę oskrzelową pomiędzy jej napadami
d. choroby śródmiąższowe płuc np. w przebiegu chorób tkanki łącznej
e. u chorego nie będącego w stanie przyjąć pozycji stojącej

8. Cechą charakterystyczną wysięku gruźliczego w jamie opłucnej jest
a. stężenie białka powyżej 3 mmol/l
b. odsetek granulocytów obojętnochłonnych > 80 %
c. stosunek neutrofilów do eozynofilów >1
d. obecność eozynofilów
e. odsetek limfocytów>80%

9. Odkrztuszaną wydzielinę do badania cytologicznego w przypadku podejrzenia raka płuc pobiera się do pojemnika:
a. z roztworem 0,9 NaCl
b. próżnego, jałowego
c. z roztworem alkoholu etylowego
d. z heparyną
e. z dowolnym roztworem izotonicznym

10. Jednym z czynników etiologicznych atypowego zapalenie płuc jest:
a. Streptococcus pneumoniae
b. Mycoplasma pneumoniae
c. Moraxella catarrhalis
d. Haemophilus influenzae
e. Staphyllococcus aureus

11. Charakterystyczną cechą dla rozpoznania ARDS jest
a. obraz rtg klp
b. obniżenie fev1 w spirometrii
c. podwyższenie wartości ciśnienia parcjalnego CO2 w gazometrii krwi arterializowanej
d. obniżenie wartości pojemności dyfuzyjnej dla CO
e.brak poprawy wysycenia krwi tętniczej tlenem pomimo leczenia respiratorem mieszaniną gazów o wysokim stężeniu O2

12. Pneumocystis carini charakterystyczny czynnik etiologiczny zapalenia płuc u osób z immunosupresją jest:
a. wirusem
b. bakterią
c. prątkiem
d. grzybem
e. pierwotniakiem

13. Pierwsze szczepienie szczepionką BCG aktualnie w Polsce wykonuje się:
a. u noworodka w kilka dni po urodzeniu
b. u niemowląt w kilka tygodni po urodzeniu podczas pierwszej kontroli w poradni dziecięcej
c. w kilka miesięcy po urodzeniu
d. u dzieci w wieku przedszkolnym
e. podczas ostatniego roku nauki w szkole podstawowej

14. Prawidłowe leczenie potwierdzonej bakteriologicznie niepowikłanej gruźlicy płuc u osoby bez współistniejących chorób winno trwać:
a. co najmniej 3 miesiące
b. zmienia się czas jego trwania w zależności od szybkości odprątkowiania
c. 6 miesięcy
d. zależy od szybkości cofania się zmian w obrazie radiologicznym
e. zależy od liczby stosowanych leków

15. Zachorowalność na gruźlicę płuc w Polsce aktualnie wynosi około
a. 15 / 100 tys.
b. 25/ 100 tys.
c. 35/ 100 tys.
d. 45/ 100 tys.
e powyżej 45/ 100 tys.

16. Płyn uzyskany w czasie nakłucia jamy opłucnej w przypadku podejrzenia raka płuc przekazuje się do badania cytologicznego w pojemniku zawierającym:
a. z roztworem 0,9 NaCl
b.próżnego, jałowego
c z roztworem alkoholu etylowego
d z heparyną
e z dowolnym roztworem izotonicznym

17. Czynnikiem różnicującym w rozpoznaniu astmy i choroby obturacyjnej jest
a. badanie przedmiotowe
b. Bad. Rtg.
c. TK
d. spirometria
e. pomiar stężenia azotu w wydychanym gazie

18. Badaniem fizykalnym w przebiegu znacznego stopnia odmy tzw. samoistnej stwierdza się
a. osłabienie odgłosu opukowego i szmeru oddechowego

b. odgłos opukowy i szmer oddechowy wzmożony
c. odgłos opukowy wzmożony szmer oddechowy osłabiony
d. odgłos opukowy wzmożony, szmer oddechowy oskrzelowy
e. odgłos opukowy osłabiony, szmer oddechowy oskrzelowy

19. Pierwszym badaniem wykonywanym dla uzyskania histopatologicznego potwierdzenia radiologicznego podejrzenia sarkoidozy jest
a. badanie skrawka śluzówki oskrzeli pobranego przez bronchofiberoskop
b. badanie wycinka migdałka podniebiennego pobranego w laryngoskopii
c. badanie węzła chłonnego pobranego w czasie biopsji wg. Danielsa
d. badanie skrawka płuca pobranego w czasie wideotorakoskopii
e. badanie skrawka śluzówki z przewodu nosowego

20. Najprostszą metodą różnicowania wysięku i przesięku w jamie opłucnej jest
a. Obraz radiologiczny (linia Ellisa-Damoiseau)
b. oznaczenie stężenia glukozy w uzyskanym płynie
c. próba Rivalty
d. próba Sokołowskiego
e. stwierdzenie bakterii w posiewach

21. Drugie stadium rtg sarkoidozy dotyczy chorych:
a. ze zmianami w węzłach chłonnych wnęki i śródpiersia, miąższu płuc
b. ze zmianami ograniczonymi do węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
c. ze zmianami rozsianymi wyłącznie w płucach
d. ze zmianami o charakterze włóknienia płuc
e. dotyczy chorych bez zmian w płucach

22. nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące sarkoidozy to:
a. może przebiegać bezobjawowo
b. samoistna remisja choroby następuje w 55-90 % przypadków w stadium I
c. etiologia jest nieznana
d. zawsze wymaga terapii kortykosteroidami
e. rumień guzowaty jest objawem ostrej sarkoidozy

23. Lekiem który w trakcie leczenia gruźlicy może spowodować pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego jest
a. etambutol
b. streptomycyna
c. pyrazynamid
d. izoniazyd
e. rifampicyna

24. Najczęstszy patogen wywołujący pozaszpitalne zapalenie płuc to :
a. S. pneumoniae
b. K. pneumoniae
c. H. influenzae
d. M. pneumoniae
e. E. colli

25. Zakąski po zachłyśnięciu się w pozycji siedzącej przy stoliku restauracyjnym należy szukać
a. w segmentach podstawowych po stronie prawej
b. w segmentach podstawowych po stronie lewej
c. w segmentach tylnych płata górnego
d. w segmentach języczka płata górnego
e. w segmencie szczytowym płata górnego

26. IV stopień zaawansowania raka niedrobnokomórkowego płuca to
A T1NoMo
b. T3NoMo
c. każde T każde NM1
d. T4 Każde NMo
e. T1N1M0

27. U chorych na POCHP typu A (pink puffer – różowy dyszący) nie występuje :
a. znaczna duszność wysiłkowa
b. obniżenie masy ciała
c. objaw dużego rozdęcia płuc
d. sinica centralna
e. prawidłowe lub obniżone ciśnienie parcjalneCO2 przy prawidłowym lub tylko nieznacznie obniżonym ciśnieniu parcjalnym O2 we krwi tętniczej

28. Podstawową metodą rozpoznawania rozstrzeni oskrzeli jest:
a. bronchoskopia
b. bronchofiberoskopia
c. rtg. klp
d. TK wysokiej rozdzielczości?
e. badanie cytologiczne plwociny

29. Ryzyko zachorowania na gruźlicę po zakażeniu prątkiem gruźlicy szacuje się na:
a. 0,5-2 % w ciągu całego życia
b. 6-8 % j.w.
c. 15- 20 % j.w.
d. 25-30 % j. .w
e. 30-40 % j.w.

30. W postaci uogólnionej raka drobnokomórkowego płuc postępowaniem z wyboru jest
a. radioterapia
b. leczenie operacyjne
c. chemioterapia
d. brachyterapia
e. leczenie operacyjne uzupełnione chemioterapią

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License