Reumaty

Grupa B

1. Chorobą o najsilniej udowodnionym związku z czynnikami genetycznymi jest:
a) ZZSK
b) SLE
c) ŁZS
d) RZS
e) twardzina

2. Toczeń noworodków:
a) związany z przeciwciałami SS-A w klasie IgG
b) objawia się gorączką, bólami stawowymi, zmianami skórnymi
c) blok serca
d) najczęstszym objawem jest zajęcie OUN
e) często występują przeciwciała antyfosfolipidowe

3. W zespole Sjögrena do rozpoznania nic nie wnosi:
1) suchość w jamie ustnej
2) test z różem bengalskim
3) test Schirmera
4) przyjmowane parasypatykomimetyki

a) 1, 2, 3 b) wszystkie c) żadne

4. ZZSK u kobiet przebiega z zajęciem stawów:
a) biodrowych
b) barku
c) kolanowych
d) nadgarstkowych
e) skroniowo-żuchwowych

5. W zespole Reitera występować mogą:
a) zapalenie naczyniówki
b) zapalenie stawów
c)zapalenie gruczołu krokowego

6. Nadżerki w jamie ustnej stanowią jedno z kryteriów rozpoznania:
a) guzkowe zapalenie tętnic
b) SLE
c) ziarniniak Wegenera
d) zespół Behçeta

7. Neuropatia stanowi jedno z kryteriów rozpoznania:
a) zespół Charga-Strauss
b) SLE
c) ziarniniak Wegenera
d. guzk zap naczyń

8. W patogenezie twardziny
a) nieswoista odpowiedź fibroblastów
b) uszkodzenie śródbłonka
c) aktywacja odporności komórkowej
d) aktywacja odporności humoralnej
e) zapalenie naczyń włosowatych

9. U dwudziestoparoletniej chorej na SLE zapalenie jednego stawu biodrowego, w rtg objaw półksiężyca, jaka najbardziej prawdopodobna przyczyna:
a) jałowa martwica kości
b) infekcja Yersinia

10. W twardzinie o zwiększonym ryzyku zajęcia płuc świadczy miano przeciwciał:
a) Scl-70
b) anty-RNP

11. Wskaż nieprawidłowe:
a) czynnik reumatoidalny może występować i zdrowych osób
b) w teście Walera-Rosego wykorzystuje się krwinki królika opłaszczone przeciwciałami barana
c) jest ważnym czynnikiem rokowniczym u chorych z RZS
d)
e)

12 W zespole antyfosfolipidowym nieprawidłowe są wyniki:
a) występują przeciwciała anty-dsDNA
b) przeciwciała przeciwko
c) antykoagulant toczniowy
d) INR
e) czas kaolinowo-kefalinowy

13. W zajęciu nerek przez SLE najgorzej rokuje:
a) rozlane rozplemowe zapalenie
b)
c)
d)

14. W niedokrwistości hemolitycznej w przebiegu SLE? występują:
a) prawidłowe stężenie żelaza w surowicy
b) prawidłowe stężenie haptoglobiny
c) podwyższone stężenie erytropoetyny
d) retikulocytoza
e. wzrost bilirubiny wolnej

15. W ZZSK powikłaniami są:
a) iritis
b) zapalenie łuku aorty
c) zwłóknienie szczytów płuc

16. W chorobie zwyrodnieniowej stawów lekami szybko działającymi są:
a) siarczan chondroityny
b) paracetamol
c) kwas hialuronowy
d) wyciągi z aloesu i awokado
e) NLPZ

17. W zapaleniu stawów związanym z przewlekłymi chorobami jelit może wystąpić:
a) rumień guzowaty
b) pyoderma gangrenosum
c. to drugie po łacinie :)

18. Wskaż prawdziwe:
a) torbiel Bakera występuje tylko w RZS
b) pęknięcie objawia się podobnie jak zakrzepica?
c) wiąże się z zapaleniem łąkotki przedniej
d) wiąże się z zapaleniem łąkotki tylnej
e. leczenie farmakologiczne

19. Wskaż zdania prawdziwe
a) ChZS leczymy małymi dawkami sterydów
b) guzki Boucharda w stawach międzypaliczkowych bliższych
c)

20. Guzki podskórne:
a) mają budowę identyczną jak łuszczka
b) mogą występować we wszystkich trzech warstwach serca
c) są takie same jak guzki dnawe
d) mogą występować u ludzi zdrowych

21. Skala do oceny skóry w twardzinie:
a) Rodnana
b) DAS-28
c) SF-36

22. Coś o toczniu polekowym?
a.dużo Pc p/histonowych
b.dużo Pc p/ dsDNA
c. ustępuje po odstawieniu leku
d. ciężki przebieg

Grupa A

REUMATOLOGIA gr. A

1. W diagnostyce objawów neuropsychiatrycznych w SLE należy uwzględnić:
a) Badanie neurologiczne
b) Badanie scyntygraficzne mózgu (SPECT)
c) MRI mózgowia
d) Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
e) Badanie psychiatryczne

2. Do najbardziej charakterystycznych przeciwciał w mieszanej chorobie tkanki łącznej należą:
a) przeciwciała p/w natywnemu DNA (dsDNA)
b) przeciwciała p/w rybonukleoproteinie (RNP)
c) przeciwciała p/w Scl-70
d) przeciwciała p/w syntetazie histydylowego t-RNA (Jo-1)
e) przeciwciała p/w antygenowi Sm

3. Przeciwciała antyfosfolipidowe (aCL) wpływają na układ krzepnięcia:
a) aktywując płytki krwi
b) hamując płytki krwi
c) aktywując osoczowe czynniki krzepnięcia
d) hamując osoczowe czynniki krzepnięcia
e) hamując fibrynolizę

4. Antykoagulant toczniowy (LAC):
a) występuje tylko w SLE
b) może występować u ludzi zdrowych
c) w bad. laboratoryjnym powoduje wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego
d) może powodować zakrzepicę w tętnicach lub żyłach
e) może powodować objawy skazy krwotocznej

5. W leczeniu zakrzepicy u chorego w obecnością antykoagulanta toczniowego (LAC) zastosujesz:
a) osocze świeżo mrożone
b) aspiryna i heparyna drobnocząsteczkowa lub aspiryna i acenokumarol
c) tylko aspirynę
d) tylko heparynę drobnocząsteczkową
e) tylko acenokumarol

6. W aktywnej postaci guzkowego zapalenia tętnic:
a) częściej jest zajęty ośrodkowy układ nerwowy
b) częściej jest zajęty obwodowy układ nerwowy
c) mogą być obecne przeciwciała przeciw granulocytom obojętnochłonnym o typie p-ANCA
d) jest niskie stężenie CRP
e) często występuje zapalenie zatok obocznych nosa

7. Typowe zmiany skórne w zespole Reitera:
a) balanitis circinata
b) jałowe krosty
c) vasculitis leucocytoclastica
d) keratoderma blenorrhagicum
e) guzki Gottrona

8. Typowa lokalizacja reaktywnego zapalenia stawów:
a) drobne stawy
b) duże stawy
c) symetryczne zmiany w stawach
d) asymetryczne zmiany w stawach
e) symetryczne zajęcie stawów kończyn dolnych

9. Kryteria diagnostyczne seronegatywnych spondyloartropatii:
a) asymetryczne zapalenie stawów
b) zapalenie aorty wstępującej
c) entezopatia
d) ostra biegunka na 2 tygodnie przed zap. stawów
e) ostre zapalenie cewki lub szyjki macicy na 1 miesiąc przed zap. stawów

10. Predyspozycja do reaktywnego zapalenia stawów:
a) antygen HLA
b) chromosom X
c) DNA mitochondrialne
d) Nie występuje predyspozycja
e) Wynika z nabytych uszkodzeń DNA

11. Który z leków stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej stawów ma modyfikujący wpływ na chrząstkę stawową:
A. siarczan chondroityny
B. siarczan glukozaminy
C. kwas hialuronowy
D. ekstrakty z imbiru
E. diklofenak

1.A,C 2.A,D 3.A,E 4.B,D 5.żaden

12. Do zaleceń postępowania w chorobie zwyrodnieniowej należą:
A. eliminacja potencjalnych urazów
B. analiza ekspozycji zawodowej
C. optymalizacja masy ciała
D. odpowiednia aktywność fizyczna
E. wzmacnianie mięśni sąsiadujących ze stawami

13. Zespół Thiebierga-Wissenbacha dotyczy:
A. wapnicy o dużym nasileniu w przebiegu twardziny układowej
B. znaczne stwardnienie skóry dystalnych części kończyn
C. nasilony objaw Raynaud
D. zajęcie przewodu pokarmowego w twardzinie
E. miopatia przewodu pokarmowego w twardzinie

14. Z guzkowym zapaleniem tętnic związane są:
A. małe i średnie tętnice
B. polineuropatia

C. zmiany w narządzie wzroku
D. zapalenie tętnic wieńcowych
E. wapnica tkanek

1.A,B 2.A,C 3.A,D,E 4.C,D,E 5.A,B,D,E

15. Na typowy obraz twardzinowej kryzy nerkowej składa się:
A. nagłe wystąpienie nadciśnienia
B. szybko postępująca niewydolność nerek

C. nagły spadek ciśnienia tętniczego
D. skąpomocz
E. w badaniu moczu stwierdza się białkomocz, krwinkomocz, wałeczki

16. Kryteria rozpoznania SLE:
A. nadwrażliwość na światło
B. drgawki lub zaburzenia psychiczne
C. zapalenie opłucnej / osierdzia

D. zapalenie w obrębie 1 stawu obwodowego z tkliwością i wysiękiem
E. rumień krążkowy

17. Które z odczynów laboratoryjnych nie jest charakterystyczne dla SLE?
A. niedokrwistość autoimmunologiczna
B. leukopenia
C. leukocytoza
D. trombocytopenia
E. wzrost CRP

18. Zmiany w jelicie grubym po NSLPZ:
A. zaostrzenie lub nawrót colitis ulcerosa
B. rozlane zapalenie jelit z nadżerkami i owrzodzeniami
C. zwężenie jelita
D. zwiększone ryzyko wystąpienia uchyłków

E. indukcja raka jelita grubego

19. W sklerodermii z rozlanym zajęciem skóry:
A. twardzina skóry obejmuje części kończyn proksymalne od łokci i kolan
B. twardzina skóry obejmuje części kończyn dystalne od łokci i kolan
C. częste zajęcie przełyku
D. rzadziej objaw Reynaud

20. Charakterystyczny objaw w badaniu RTG rąk i stóp w twardzinie:
a. nadżerki w stawach międzypaliczkowych bliższych
b. osteoliza paliczków dalszych
c. ostofity
d. osteoporoza okołostawowa
e. nie ma zmian w bad. RTG

21. Jak wykryć aktywny proces zapalenia śródmiąższowego płuc w przebiegu twardziny?
a. wzrost granulocytów powyżej normy w popłuczynach oskrzelikowo-pęcherzykowych
b. obraz „mlecznej szyby” w HCRT
c. obturacja płuc w spirometrii
d. obniżenie pojemności dyfuzyjnej dla CO
e. zaburzenia perfuzji płuc

22. Leki bezwglednie wskazane w twardzinie:
a. inhibitory konwertazy
b. inhibitory rec. AT
c. GKS
d. Cyklofosfamid
e. Pentoksyfilina

23. Do czynników sprzyjających powstaniu dny zaliczamy:
a. urazy mechaniczne
b. dietę bogatopurynową
c. tiazydy
d. alkohol
e. nadciśnienie tętnicze

24. Co należy monitorować przy stosowaniu endoksanu w śródmiąższowym zapaleniu płuc w twardzinie?
a. morfologia
b. badanie ogólne moczu
c. aminotransferazy
d. kreatynina
e. białko całkowite

25. Spondylodicitis występuje w:
a) ZZSK
b) osteoporozie
c) zapaleniu stawowo-kostnym towarzyszącym krostkom stóp i dłoni
d) gruźlicy
e) SLE

26. Patomechanizm osteoporozy posteroidowej obejmuje:
a. zwiększoną syntezę kolagenu typu I
b. obniżoną proliferację osteoblastów
c. obniżone wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego
d. obniżoną syntezę hormonów płciowych
e. obniżone wydalanie wapnia przez nerki

27. Do grupy seronegatywnych spondyloartropatii zaliczamy:
a. dnę moczanową
b. zapalenie stawów w przebiegu krostkowicy dłoni i stóp (zespół SAPHO)
c. łuszczycowe zapalenie stawów
d. ZZSK
e. gorączkę reumatyczną

28. Cechy należące do obrazu łuszczycowego zapalenia stawów:
a. wczesne zmiany w błonie maziowej stawów nie do odróżnienia od zmian w RZS
b. wczesne zmiany w błonie maziowej stawów różnią się w sposób zasadniczy od zmian w RZS
c. resorpcja kości dotyczących paliczków dystalnych jest objawem charakterystycznym
d. nie obserwuje się podwyższonego poziomu kwasu moczowego we krwi
e. nie obserwuje się podwyższonego miana ASO

29. Do przyczyn osteoporozy wtórnej należą:
a) RZS
b) Nadwaga
c) Anorexia nervosa
d) Marskość wątroby
e) Szpiczak

30. W leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów stosujemy:
a) blokery TNF
b) kolchicynę
c) GKS w dawce 1 mg/kg
d) Metotrexat
e) Sole złota

test ?

1. ZZSK:
a. ból zanikający w ciągu dnia
b. postępująca neuropatia łagodzi bóle
c. bóle pięty przy chodzeniu wynikające z entezopatii ścięgna Achillesa
d. ból promieniujący do pośladka wynika z zajęcia mm obręczy biodrowej
e. uzdrowisko jest zalecaną formą leczenia

2. ZZSK nieprawidłowe zdania:
a. niesymetryczne stawy krzyżowo – biodrowe
b. objaw Patricka – czuły ale nie swoisty

3. Sklerodermię może wywołać:
c. polichlorek winylu
d. silikon
e. pentazocyna
f. sulfonamidy
g. sterydy

4. Pacjentka z udarem (TIA), nadciśnienie, 2 x zakrzepica żył powierzchniowych, wzrost APTT, brak poronień w wywiadzie, LAC „+”, odczyn Waalera – Rosego „+”, co rozpoznasz?
a. zespół antyfosfolipidowy
b. zespół antyfosfolipidowy + RZS
c. zespół antyfosfolipidowy + SLE
d. SLE
e. żaden

5. Jakie badania zaproponujesz w celu rozwinięcia diagnostyki u pacjentki z pytania nr 4
a. ANA
b. AKA
c. wywołanie objawu Raynaulda

6. Jaki lek podasz jako pierwszy w reaktywnym zapaleniu stawów:
a. antybiotyk
b. steryd
c. cyklofosamid
d. metotrexat

7. powikłania cyklosporyny

8. suplementacja kwasy foliowego:
a. metotrexat

9. Przeciwciała w SLE:
a. ANA
b. anty SM
c. SS-A

10. Pacjentka 28 lat, rozpoznany RZS, od 5 lat leczona metotrexatem i sterydami, ciastowate obrzęki kończyn, śladowy płyn w opłucnej, najbardziej prawdopodobna przyczyna:
a. przewlekła niewydolność krążenia
b. zaciskające zapalenie osierdzia
c. amyloidoza

11. Ziarniniak Wegnera, zaznaczyć nieprawidłowe:
a. poziom przeciwciał C-ANCA koreluje z zaawansowaniem choroby

12. SLE:
a. małopłytkowość może poprzedzać

13. Choroba Behceta:
a. zmiany na śluzówkach
b. zapalenie błony naczyniowej

14. Kryteria w twardzinie:
a. sklerodaktylia
b. zmiany bliznowate na opuszkach palców

15. Zapalenia naczyń mogą powodować:
a. HCV
b. HIV
c. CMV

16. Zespół Sjogrena – zaznacz fałszywe:
a. zajmuje wszystkie narządy
b. nacieki limfocytarne w trzustce i wątrobie
c. test Schirmera ułatwia rozpoznanie

17. Artropatia Jaccauda:
a. ostre objawy zapalenia stawów w SLE
b. ostre objawy zapalenia stawów w cukrzycy
c. ostre objawy zapalenia stawów w RZS
d. rozległe zmiany w stawach i tkankach miękkich bez destrukcji kości
e. rozległe zmiany w stawach z destrukcją kości widoczną w RTG

18. Kryteria zapalenia skórno – mięśniowego:
19. Do obrazu klinicznego zespołu antyfosfolipidowego zaliczysz wszystko oprócz:
a. livedo reticularis
b. udar mózgu
c. zapalenie opłucnej
d. poród martwego płodu

20. Przeciwciała Jo-1 występują w:
a. SLE
b. RZS
c. dermatomiositis
d. MCTD

21. Chondrokalcynoza:
a. leczenie jak w dnie moczanowej
b. odkłada się pirofosforan magnezu

22. Zaburzenia w zespole antyfosfolipidowym:
a. APTT
b. INR
c. przeciwciała przeciw protrombinie
d. przeciwciała przeciw kardiolipinie
e. ANA

23. Jakie badania wykonasz przy stosowaniu cyklosporyny:
a. Morfologia

24. Łuszczycowe zapalenie stawów:
a. objawy skórne zawsze ze stawowymi
b. zajmuje duże stawy kończyn
c. zajmuje tylko kręgosłup

25. SS-A powoduje u dziecka:
a. niedokrwistość
b. przemijający blok serca

26. Osteoporoza - przyczyny
a. spadek estrogenów
b. zmniejszona podaż białka
c. spadek wchłaniania Ca
d. spadek sekrecji PTH

27. Czynniki ryzyka w chorobie zwyrodnieniowej stawów:
a. urazy stawów
b. wysiłek fizyczny
c. częściej występuje u osób młodszych
d. czas trwania choroby ma wpływ na przebieg kliniczny
e. sprzyja osteoporoza

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License