Slowniczek

A

 • afekt
  • a. niedostosowany
  • a. dostosowany
  • a. blady
  • a. labilny (chwiejność uczuciowa)
  • a. sztywny
  • a. patologiczny
  • a. zawężony
  • "afektywnie napięty"

C

 • CATIE
 • charakteropatia
 • compliance

D

 • depersonalizacja
 • deprywacja - ciągłe niezaspokojenie jakiejś potrzeby biologicznej, bądź psychologicznej
 • dyssolucja

F

 • fiksacja - jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii

H

 • halucynacje
  • "przeczy halucynacjom"

L

 • lepkość myślenia

M

 • mechanizmy obronne (regulacyjne)
  • wyparcie
  • sublimacja
  • zaprzeczenie
  • minimalizacja
 • myślenie
  • m. paralogiczne
  • m. magiczne
  • m. nieskładne
  • m. dereistyczne
  • tok myślenia nie ma cech rozkojarzenia

N

 • nastrój
  • n. obniżony
  • n. podwyższony

O

 • obsesje
  • obsesyjne myśli
  • obsesyjne wyobrażenia
  • obsesyjne ruminacje
  • obsesyjne wątpliwości
  • obsesyjne impulsy
  • obsesyjne fobie
  • obsesyjne rytuały
 • odczyn urojeniowy
 • osłupienie = stupor
 • osobowość
  • o. zwarta
  • o. bez cech rozpadu struktury
  • o. zubożała

P

 • pantomimika
  • p. zubożona
 • paragnomen
 • paramimia - zaburzenie związku między przeżyciami a ekspresją uczuć
 • perseweracje

R

 • rozluźnienie kojarzeń (loosening of associations)

S

*samobójstwo
* myśli samobójczych nie wypowiada

 • schizodia
 • schizotymia

Ś

 • świadomość = sensorium
  • ś. jasna

U

 • urojenia
  • u. bogactwa
  • u. ksobne
  • u. nihilistyczne
  • u. oddziaływania
  • u. owładnięcia
  • u. paranoiczne
  • u. prześladowcze
  • u. ułaskawienia
  • u. wielkościowe
 • "nie wypowiada urojeń"

W

 • wgląd
  • brak w.
 • wiłość (moria)
 • * wola
 • * woli, utrata = awolicja (avolition)

CATIE - wieloośrodkowe, długoterminowe (trwające do 18 miesięcy) badanie z randomizacją 5 leków przeciwpsychotycznych przeprowadzone w USA pod auspicjami National Institute of Mental Health (NIMH) w grupie blisko 1500 chorych na schizofrenię. W badaniu tym stosowano: olanzapinę (7,5-30 mg/d), perfenazynę (8-32 mg/d), kwetiapinę (200-800 mg/d), risperidon (1,5-6 mg/d) i ziprasidon (40-160 mg/d). Ogółem u 74% chorych terapię przerwano przed upływem 18 miesięcy z powodu objawów niepożądanych lub nieskuteczności: 64% w grupie olanzapiny, 75% - w grupie perfenazyny, 82% - w grupie kwetiapiny, 74% - w grupie risperidonu, 79% - w grupie ziprasidonu. Czas do przerwania kuracji z powodu objawów niepożądanych był zbliżony dla poszczególnych grup leków, a częstość przerwania leczenia była różna - największa w grupie olanzapiny, najmniejsza - w grupie risperidonu. U leczonych olanzapiną leczenie istotnie częściej przerywano z powodu przyrostu masy ciała i zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej, a u leczonych perfenazyną częściej występowały objawy pozapiramidowe. W podsumowaniu autorzy badania stwierdzają, że po przyjęciu za kryterium częstości przerwanych kuracji - najskuteczniejszym lekiem okazała się olanzapina, a skuteczność pozostałych 3 ALPP była zbliżona do skuteczności perfenazyny.
Ustalenia te znalazły odbicie w czasopiśmie "SCRIP", w którym doniesienie o wynikach badania CATIE zatytułowano: "Nowe atypowe leki na schizofrenię nie są lepsze - wykazało badanie CATIE".[2]

Wyniki badania CATIE są zgodne z treścią artykułu opublikowanego w "Molecular Psychiatry",[3] którego współautorem jest dr atypowych leków przeciwpsychotycznych (wpływ przeciwdopaminowy) i sądzą, że dalszy postęp terapii schizofrenii będzie się wiązać z wprowadzaniem leków o zupełnie innych mechanizmach działania.

Lieberman J.A., Stroup T.S., McEvoy J.P. i wsp.: Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N. Engl. J. Med., 2005; 353: 1209-1223

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License