Test2007

EGZAMIN Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 05.2007

1. Pacjent przyjęty do izby przyjęć z ciśnieniem 160/110. W rozpoznaniu wstępnym weźmiesz
pod uwagę:

1. przedawkowanie leków moczopędnych w nadciśnieniu samoistnym
2. nadciśnienie złośliwe
3. nadciśnienie nerkopochodne
a) 1
b) 1,2,3
c) 1,3
d) 1,2

2. Do powikłań insulinoterapii nie należy:
a) hipoglikemia
b) spadek masy ciała
c) obrzęki obwodowe
d) reakcje w miejscu wkłucia

3. Do objawów neuropatii w przebiegu cukrzycy nie należy:
a) sztywna tachykardia
b) hipotonia ortostatyczna
c) chromanie przestankowe
d) anhydrosis

4. Stwierdzenie w biopsji tarczycy guza folikularnego jest wskazaniem do:
a) operacji
b) leczenia jodem promieniotwórczym
c) podania tyroksyny
d) obserwacji i kontrolnego usg po 6 miesiącach

5. Objawem ocznym wskazującym na zajęcie mięśni okoruchowych jest objaw:
a) Kochera
b) Graefego
c) Mőbiusa
d) Stellwaga

6. Do objawów rakowiaka nie należy:
a) napadowe zaczerwienie twarzy tzw. flush
b) wymioty
c) biegunka
d) włóknienie prawej komory serca

7. Najczęstsze przyczyny nadczynności tarczycy:
1. choroba Gravesa-Basedowa
2. przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
3. wole wieloguzkowe nadczynne
4. wole guzkowe toksyczne
a) 1,2
b) 1,3
c) 1,4
d) 1,5 ( była taka odpowiedź pomimo braku 5)

8. Leczenie amiodaronem – wybierz fałszywe:
a) może wywołać zespół Jod-Basedow
b) objawy mogą wystąpić w kilka miesięcy po leczeniu
c) występuje wzrost jodochwytności
d) ?

9. U otyłej pacjentki z rozpoznaną cukrzycą typu 2 zastosujesz w pierwszej kolejności:
a) metforminę
b) akarbozę
c) pochodną sulfonylomocznika
d) insulinę

10. Badania niezbędne do rozpoznania choroby Hashimoto to:
1. poziom hormonów tarczycy
2. przeciwciała przeciw TPO i ATG
3. BAC
4. USG
a) 1,2
b) 2,3
c) 1,4
d) 2,4

11. Schemat właściwej samokontroli u pacjenta z cukrzycą typu 2 to:
a) pomiar glikemii raz w tygodniu na czczo
b) pomiar glikemii codziennie na czczo i w 1,5h po posiłku
c) pomiar glikemii w 1,5 h po posiłku i raz w tygodniu na czczo
d) pomiar glikemii w 3 h po posiłku i raz w tygodniu na czczo

12. Na izbę przyjęć przyjęto pacjentkę skarżącą się na osłabienie i szybsze męczenie się. W badaniu przedmiotowym bez odchyleń, RR 160/110. W badaniach laboratoryjnych hipokaliemia. Wybierz prawidłowe postępowanie:
1. podejrzewasz zespół Cushinga
2. podejrzewasz zespół Conna
3. wykonasz pomiar elektrolitów w moczu
4. zmierzysz poziom kortyzolu
a) 1,4
b) 1,3
c) 2,3
d) 2,4

13. Do objawów pierwotnej nadczynności przytarczyc nie należy:
1. nadciśnienie
2. zwiększone łaknienie
3. osłabienie mięśni, adynamia
a) 1,2
b) 2
c) 2,3
d) 1

14. Zapalenie ostre tarczycy od podostrego odróżnia:
a) gorączka
b) zmiany na skórze
c) wzrost OB.
d) ból

15. Charakterystyczne cechy śpiączki hiperosmolarnej hiperglikemicznej:
a) wzmożona potliwość, utrata przytomności
b) zaburzenia neurologiczne imitujące udar mózgu
c) tachypnoe, tachykardia
d) a+b

16. Test z deksametazonem służy do rozpoznania:
a) zespołu Conna
b) pheochromocytoma
c) zespołu Addisona
d) żadne

17. Leczenie choroby Gravesa-Basedowa w ciąży:
1. tyreostatyk
2. operacja w II trymestrze
3. jodoterapia
4. ?
5. nie leczymy w trakcie ciąży
a) 1
b) 1,2 (Szczeklik s. 1062)
c) 1,2,3
d) ?

18. Wole tarczycy pierwszego stopnia to:
1. wole guzkowe
2. wole widoczne przy odchyleniu głowy do tyłu
3. wole niewyczuwalne palpacyjnie
4. palpacyjnie wyczuwalny guzek
5. wole zniekształcające zarys szyi

19. Zastosowanie jodu w leczeniu raka tarczycy – wybierz prawdziwe:
a) w leczeniu stosuje się przedoperacyjne podanie jodu
b) operacja z następową uzupełniającą jodoterapią
c) ?
d) ?

20. Leczeniem z wyboru hemochromatozy jest:
1. ograniczenie podaży żelaza w diecie
2. deferoksamina
3. upusty krwi pod kontrolą stężenia ferrytyny i ciśnienia
a) 1,2,3
b) 2,3
c) 3
d) 1,3?

21. W ostrym żółciopochodnym zapaleniu trzustki właściwym postępowaniem jest:
a) EPCW z leczniczą papilotomią
b) operacja laparoskopowa
c) operacja tradycyjna z rewizją dróg żółciowych
d) leczenie zachowawcze

22.W przypadku stwierdzenia świeżej krwi w stolcu w pierwszej kolejności wykonasz:
a) test na krew utajoną w kale
b) kolonoskopię
c) wlew kontrastowy
d) badanie per rectum

23. Parametrem nienależącym do skali Childa-Pugha jest:
a) bilirubina w surowicy
b) poziom albumin w osoczu
c) wodobrzusze
d) fosfataza alkaliczna

24. Kontrolne badanie po eradykacji Helicobacter pylori wykonasz:
a) zaraz po leczeniu
b) po tygodniu
c) po 4-6 tygodniach
d) nie ma takiej potrzeby

25. W prewencji krwawienia z żylaków przełyku u pacjenta z marskością wątroby zastosujesz:
a) propranolol
b) tiazydy
c) spironolakton
d) furosemid

26. Leczeniem z wyboru rzekomobłoniastego zapalenia jelit jest:
a) amoksycylina
b) metronidazol lub wankomycyna
c) klindamycyna
d) ciprofloksacyna

27. Badanie radiologiczne klatki piersiowej prawie zawsze zleca się do wykonania podczas
głębokiego wdechu. Badanie na wydechu zleca się w przypadku podejrzenia:

a) rozedmy płuc
b) odmy opłucnowej
c) u chorego na astmę oskrzelową pomiędzy jej napadami
d) choroby śródmiąższowej płuc np. w przebiegu chorób tkanki łącznej

28. Cechą charakterystyczną wysięku gruźliczego w jamie opłucnej jest:
a) stężenie białka powyżej 3 mmol/l
b) odsetek granulocytów obojętnochłonnych > 80%
c) obecność granulocytów kwasochłonnych
d) odsetek limfocytów > 80%

29. Prawidłowe leczenie potwierdzonej bakteriologicznie niepowikłanej gruźlicy płuc osoby bez
współistniejących chorób winno trwać:

a) co najmniej 3 miesiące
b) zmienia się czas jego trwania w zależności od szybkości odprątkowania
c) 6 miesięcy
d) zależy od szybkości cofania się zmian w obrazie radiologicznym

30. Pierwszym badaniem wykonywanym dla uzyskania histopatologicznego potwierdzenia
radiologicznego podejrzenia sarkoidozy jest:

a) badanie skrawka śluzówki oskrzeli pobranej przez bronchofiberoskop
b) badanie wycinka z migdałka podniebiennego pobranego w czasie laryngoskopii
c) badanie węzła chłonnego pobranego w czasie biopsji wg. Daniels A
d) badanie skrawka płuca pobranego w czasie wideotorakoskopii

31. Lekiem, który w trakcie leczenia gruźlicy może spowodować pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego jest:
a) etambutol
b) streptomycyna
c) izoniazyd
d) rifampicyna

32. Charakterystyczną cechą dla rozpoznania zespołu ARDS (ostrej niewydolności oddechowej dorosłych) jest:
a) obraz radiologiczny klatki piersiowej
b) obniżenie wartości FEV1 w badaniu spirometrycznym
c) obniżenie wartości pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla
d) brak poprawy wysycenia krwi tętniczej tlenem pomimo leczenia respiratorem mieszaniną
gazów o wysokim stężeniu O2

33. U chorych na POCHP typu A nie występuje:
a) znaczna duszność wysiłkowa
b) obniżenie masy ciała
c) objawy dużego rozdęcia płuc
d) sinica centralna

34. Wskazania do defibrylatora – wybierz prawdziwe:
1. zatrzymanie krążenia w wyniku migotania komór
2. zatrzymanie krążenia w wyniku asystolii
3. utrwalony częstoskurcz komorowy po zawale
4. częstoskurcz komorowy w kardiomiopatii przerostowej
5. omdlenia wazowagalne

35. Dodatnie ciśnienie żylne jest typowe dla:
a) stenozy mitralnej
b) niedomykalności mitralnej
c) niedomykalności zastawki trójdzielnej
d) stenozy zastawki trójdzielnej

36. Głośny pierwszy ton na koniuszku serca występuje w:
1. stenozie mitralnej
2. LGL
3. nadciśnieniu tętniczym
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 2,3
d) 1,3

37. Cechą charakterystyczną dla tamponady serca nie jest:
a) przepełnienie żył szyjnych
b) bradykardia
c) spadek ciśnienia
d) tętno paradoksalne

38. Kiedy uderzenie koniuszkowe nie pokrywa się z lewą granicą serca:
a) na początku nadciśnienia
b) w przeroście lewej komory
c) w rozstrzeni prawej komory
d) gdy w osierdziu obecny jest płyn

39. W EKG pacjenta stwierdzono częstoskurcz nadkomorowy 200/min i niskie zespoły QRS.
W tej sytuacji lekiem wskazanym w dożylnym wlewie jest:

a) adenozyna
b) ksylokaina
c) werapamil
d) amiodaron

40. W zespole WPW przeciwwskazany jest:
a) β-bloker
b) naparstnica
c) ajmalina
d) werapamil

41. Dysfunkcja pozawałowa może wystąpić z powodu:
1. martwicy mięśnia sercowego
2. ?
3. ?
4. ogłuszenia serca
5. hibernacji serca

42. Szmer tarcia osierdzia – wybierz nieprawdziwe:
a) słyszalny jest w słuchawce „tuż pod uchem”
b) wzmacnia się po uciśnięciu słuchawką
c) nasila się przy leżeniu na wznak
d) nasila się na głębokim wdechu

43. Przeciwwskazaniem do próby wysiłkowej jest:
a) stabilna choroba wieńcowa
b) bóle w klatce piersiowej
c) tętniak serca, aorty
d) nadkomorowe zaburzenia rytmu

44. W ASD II charakterystycznym zjawiskiem słuchowym jest:
a) szmer maszynowy nad zastawką płucną
b) sztywne rozdwojenie II tonu nad zastawką płucną
c) ?
d) ?

45. Dla stenozy mitralnej charakterystyczne nie jest:
a) poszerzenie lewej komory
b) poszerzenie lewego przedsionka
c) kłapiący pierwszy ton
d)

46. Sylwetka mitralna serca typowo występuje w:
a) stenozie aortalnej
b) niedomykalności mitralnej
c) ubytku przegrody międzykomorowej
d) długotrwałym nadciśnieniu

47. Do objawów ciężkiej niedomykalności mitralnej nie należy:
a) omdlenia
b) tętno włośniczkowe
c) duszność
d) bóle w klatce piersiowej

48. Przyczyny niedomykalności aortalnej:
1. choroba reumatyczna
2. zespół Ebsteina
3. infekcyjne zapalenie wsierdzia
4. rozwarstwienie aorty

49. Azotany w zawale zastosujesz w przypadku:
1. hipertensji
2. przy RR skurczowym < 90 mmHg
3. rozległego zawału ściany przedniej
4. niewydolności serca
a) 1,3,4
b) 2,3,4
c) 1,2,3,4
d) 2,4

50. Chory ze stenozą aortalną powinien być operowany jeżeli jego średni gradient przezzastawkowy przekracza:
a) 20 mmHg
b) 30 mmHg
c) 50 mmHg
d) 80 mmHg

51. Zespół nadlepkości wystąpi w przebiegu:
1. szpiczak mnogi
2. zespół nerczycowy
3. czerwienica prawdziwa
4. nadpłytkowość samoistna
5. ostra białaczka

52. Pancytopenia wystąpi w przypadku:
1. ostra białaczka
2. hipersplenizm
3. czerwienica prawdziwa
4. infekcja HIV
5. hematy śmierdzą

53. DIC może rozwinąć się w przebiegu :
1. zatoru płynem owodniowym
2. wstrząsu
3. przedawkowania witaminy K
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 1,3
d) 2,3

54. Cechy białaczki M7:
1. nadpłytkowość
2. anemia
3. małopłytkowość
4. obecność blastów
5. leukocytoza

55. Pacjent 40-letni z rozsianą chorobą nowotworową. W wykonanych badaniach stwierdzono poziom Hb 11 mg/dl. Jakie zastosujesz leczenie?
a) przeparaty żelaza i.v.
b) przetoczenie KKCz
c) przetoczenie krwi pełnej
d) pacjent nie wymaga leczenia

56. W czerwienicy prawdziwej występuje:
1. hiperurykemia
2. ?
3. wzrost erytropoetyny
4. wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych

57. Pacjent z przewlekła niewydolnością nerek W badaniach stwierdzono Hb 6,8 mmol/l, PLT 230 tyś. W jego leczeniu zastosujesz w pierwszej kolejności:
a) erytropoetynę
b) KKCz
c) żelazo i.v.
d) krew pełną

58. Niedokrwistość mikrocytarna wystąpi w przypadku:
1. niedoboru żelaza
2. talasemii
3. ostrego krwotoku
4. sferocytozy

59. Wybierz prawdziwe:
1. Witamina B12 znajduje się wyłącznie w warzywach
2. Witamina B12 jest syntetyzowana tylko przez bakterie
3. Niedokrwistość megaloblastyczna ujawnia się po 6 tyg. od całkowitej gastrektomii.
4. W chorobie Adissona-Biermera konieczna jest suplementacja witaminy B12 do końca życia

60. Zmiany w morfologii w ostrym krwotoku:
1. trombocytoza
2. leukocytopenia z neutrofilią
3. retikulocytoza
4. trombocytopenia

61. Przyczyny małopłytkowości rzekomej – wybierz prawdziwe:
1. satelityzm płytek
2. płytki olbrzymie
3. ?

62. Wybierz prawdziwe stwierdzenia :
1. ?
2. Sincumar jest bezwzględnie przeciwwskazany w I trymestrze ciąży.
3. ?
4. Po zastosowaniu witaminy K występuje przejściowa „niewrażliwość” na działanie Sincumaru.

63. Po przedawkowaniu doustnych antykoagulantów podaje się:
1. świeżo mrożone osocze
2. witaminę K i.m.
3. KKCz
4. witaminę K i.v.

64. Wybierz prawdziwe stwierdzenia:
1. W hemofilii A i B jest przedłużony APTT.
2. W hemofilii A jest zawsze prawidłowy poziom czynnika von Willebrandta.
3. Czas półtrwania czynnika VIII to 12 godzin.
4. W łagodnej i umiarkowanej postaci choroby von Willlebrandta desmopresyna jest wystarczającym leczeniem.

65. Prawdziwe są stwierdzenia:
1. Czas APTT jest najczęściej wydłużony w braku czynników VIII i IX.
2. ?
3. INR to … (długa i dziwna definicja-polecam sprawdzić)

66. Testami do oceny funkcji płytek są:
1. PT
2. APTT
3. tromboelastografia
4. czas krwawienia

67. Niedokrwistość z niedoboru żelaza cechuje się:
1. obniżeniem ferrytyny
2. obniżeniem żelaza
3. obniżeniem TIBC
4. mikrocytozą

68. GFR u 40-letniej pacjentki o masie ciała 72kg, z kreatyniną 1 wynosi:
a) 85
b) 100
c) 125
d) 150

69. Leczeniem z wyboru nadciśnienia niskoreninowego jest:
a) β-bloker
b) Ca-bloker
c) IKA
d) AT-I

70. W uogólnionej chorobie nowotworowej przyczyną kłębuszkowego zapalenia nerek jest:
a) błoniaste KZN
b) mezangiokapilarne KZN
c) KZN z półksiężycami
d) submikroskopowe KZN

71. Wskazaniem do biopsji nerki nie jest:
1. wielotorbielowatość
2. zespół nerczycowy
3. krwiomocz
4. rak nerki
5. nefropatia w przebiegu SLE

a) 2,3,5
b) 1,2,3,5
c) 1,3,4
d) 1,4

72. Plazmaferezę wykonasz w przypadku zatrucia:
a) digoksyną
b) glikolem
c) trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
d) wszystkie

73. Zespół niewyrównania w przebiegu dializoterapii jest spowodowany:
a) nadmierną ultrafiltracją płynów w stosunku do wagi pacjenta
b) ?
c) upośledzeniem krążenia mózgowego w wyniku spadku objętości płynów w łożysku
d) upośledzeniem krążenia mózgowego na skutek spadku ciśnienia osmotycznego z powodu odciągnięcia toksyn mocznicowych

74. Przeciwwskazania do dializy otrzewnowej:
1. niewydolność krążenia
2. zrosty w jamie brzusznej
3. przepuklina rozworu przełykowego
4. cukrzyca typu 2

75. Leukocyturia, bakteriomocz i dysuria to objawy typowe dla:
a) zapalenia cewki moczowej
b) zapalenia pęcherza moczowego
c) odmiedniczkowego zapalenia nerek
d) nerki analgetycznej

76. Prawdziwe dla martwicy brodawek nerkowych jest:
1. występuje w nefropatii analgetycznej
2. powoduje obturację dróg moczowych
3. może wystąpić jako następstwo krwotoku w ciąży

a) 1,3
b) 1,2,3
c) 2,3
d) 1,2

77. Które schorzenie jest najbardziej charakterystycznym wskazaniem do rozpoczęcia wcześniejszej
dializoterapii:

1. nefropatia cukrzycowa
2. nefropatia w przebiegu tocznia układowego
3. nafropatia IgA

78. Przy parametrach pCO2=50 mmHg, pO2=50 mmHg, pH=7,2 i HCO3=15mmol/l rozpoznasz:
a) kwasicę mieszaną
b) kwasicę oddechową częściowo wyrównaną
c) kwasicę metaboliczną
d) zatorowość płucną

79. Nadciśnienie złośliwe – wybierz prawdziwe:
1. jest niskoreninowe
2. występują zmiany na dnie oka
3. grozi encefalopatią

a) 1,2,3
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,2

80. Hospitalizacja w przebiegu przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek jest
wskazana w przypadku:

1. występowania uporczywych wymiotów
2. ciąży
3. pacjenta po transplantacji nerki

a) 1,2,3
b) 1,2
c) 2,3
d) 2

81. Wskazania do hemodializy:
1. K>5 mmol/l
2. pH<7,2
3. kreatynina 5
4. mocznicowe zapalenie osierdzia
a) 2,4
b) 1,2,3
c) 1,2,4
d) 1,2,3,4

82. Najważniejszy udział w ostrym odrzucaniu przeszczepu ma:
a) Il-1
b) Il-2
c) Il-10
d) TGF

83. Zespołem nefrytycznym nie objawia się:
a) submikroskopowe KZN
b) mezangialne KZN
c) błoniaste KZN
d) mezangio-kapilarne KZN

84. Do najczęstszych pozastawowych manifestacji RZS należą:
1. amyloidoza
2. zapalenie tęczówki
3. kłębuszkowe zapalenie nerek
4. włóknienie płuc
a) 1,3
b) 2,4
c) 1,2,3,4
d) 1

85. W przypadku kolejnego epizodu zakrzepicy u pacjenta z zespołem antyfosfolipidowym zastosujesz:
1. acenokumarol
2. sterydy
3. leki antyagregacyjne
a) 1
b) 3
c)1,2,3
d) 1,2

86. Czynnik RF może wystąpić:
1. w RZS
2. u 5% zdrowych ludzi
3. w zakażeniu
4. w chorobie autoimmunologicznej
5. w gorączce reumatycznej
a) 1,2,3,4,5
b) 1,3,5
c) 1,2,3,4
d) 3,4,5

87. W przebiegu SLE mogą wystąpić przeciwciała:
1. przeciw Sm
2. przeciw nDNA
3. antykardiolipinowe
4. przeciw histonom
5. przeciwciała Ro
a) 1,2,3,4,5
b) 2,4,5
c) 1,2,3,5
d) 1,2,4

88. Cechy składające się na obraz zespołu Reitera:
1. zapalenie naczyniówki
2. zapalenie twardówki
3. zapalenie stawów
4. zapalenie dróg moczowych
a) 1,3,4
b) 2,3,4
c) 1,4
d) 1,3

89. Patogenami odpowiedzialnymi najczęściej za reaktywne zapalenie stawów są;
1. Salmonella
2. Chlamydia trachomatis
3. Staphylococcus aureus
4. Yersinia

90. Zmiany skórne obserwowane w przebiegu zespołu Reitera to:
1. balanitis circinata
2. vasculitis leukoklastica
3. guzki Gottrona
4. keratoderma blenoragica
5. pustulosis
a) 1,4
b) 1,2,3,4
c) 3,,4
d) 2,3,5

91. Prawdziwe dla przeciwciał Ro jest:
1. są charakterystyczne dla podostrej postaci tocznia
2. mogą wywołać blok wrodzony serca u noworodka
3. ?
4. ?
5. występują u 70% chorych z zespołem Sjőgrena

92. Najczęstsze zmiany narządowe w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów to:
1. włóknienie płuc
2. amyloidoza
3. zapalenie spojówek
4. nadciśnienie tętnicze
a) 2,4
b) 1,3
c) 1,2,3
d) ?

93. Podstawowym badaniem służącym do rozpoznania dny moczanowej jest:
1. poziom kwasu moczowego w surowicy
2. RTG stawu
3. badanie płynu stawowego
a) 1,3
b) 2,3
c) 3
d) 2

94. Zespół nerczycowy w przebiegu SLE rozwija się w następstwie:
a) rozlanego rozplemowego KZN
b) błoniastego KZN
c) ogniskowego rozplemowego KZN
d) submikroskopowego KZN

95. Zwiększone ryzyko rabdomiolizy występuje przy leczeniu:
a) β-blokerami
b) fibratami
c) kwasem nikotynowym
d) prokubolem

96. Leki bezwzględnie przeciwwskazane u kobiety w ciąży to:
1. IKA
2. β-blokery
3. dihydralazyna
4. werapamil
5. AT-I
a) 1,5
b) 1,2,3
c) 3,4,5
d) 2,3,5

97. W zatorowości płucnej może wystąpić konstelacja zmian biochemicznych:
1. D-dimery > 1000
2. pO2 35 mmHg
3. Aspat < 40
a) 1,2,3
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,2

98. Przebieg ciężkiej astmy rozpoznasz gdy:
1. FeV<50
2. Vc< 30
3. tachykardia >110/min

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License