Test2008

EGZAMIN Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 24.05.08

1. Do powikłań insulinoterapii nie należy:
a) hipoglikemia
b) spadek masy ciała
c) obrzęki obwodowe
d) wysypki skórne

2. Do objawów neuropatii w przebiegu cukrzycy nie należy:
a) sztywna tachykardia
b) hipotonia ortostatyczna
c) chromanie przestankowe
d) hyperhydrosis

3. Stwierdzenie w biopsji tarczycy guza folikularnego jest wskazaniem do:
a) operacji
b) leczenia jodem promieniotwórczym
c) podania tyroksyny
d) kontroli hormonów tarczycowych

4. Objawem ocznym wskazującym na zajęcie mięśni okoruchowych jest objaw:
a) Kochera
b) Graefego
c) Mőbiusa
d) Stellwaga

5. Do objawów rakowiaka nie należy:
a) napadowe zaczerwienie twarzy tzw. flush
b) wymioty
c) biegunka
d) włóknienie prawej komory serca

6. Najczęstsze przyczyny nadczynności tarczycy:
1. choroba Gravesa-Basedowa
2. przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
3. wole wieloguzkowe nadczynne
4. wole guzkowe toksyczne
a) 1,2
b) 1,3
c) 1,4
d) 1,5

7. Nadczynność tarczycy po podaniu amiodaronu:
a) może wywołać zespół Jod-Basedow
b) objawy mogą wystąpić w kilka miesięcy po leczeniu
c) występuje wzrost jodochwytności
d) nie przyjmuje postaci klasycznej

8. U otyłej pacjentki z rozpoznaną cukrzycą typu 2 zastosujesz w pierwszej kolejności:
a) metforminę
b) akarbozę
c) pochodną sulfonylomocznika
d) insulinę

9. Badania niezbędne do rozpoznania choroby Hashimoto to:
1. poziom hormonów tarczycy
2. przeciwciała przeciw TPO i ATG
3. BAC
4. USG
a) 1,2
b) 2,3
c) 1,4
d) 2,4

10. Do objawów pierwotnej nadczynności przytarczyc nie należy:
1. nadciśnienie
2. zwiększone łaknienie
3. osłabienie mięśni, adynamia
a) 1,2
b) 2
c) 2,3
d) 1

11. Zapalenie ostre tarczycy od podostrego odróżnia:
a) gorączka
b) zmiany na skórze nad tarczycą
c) wysokie wartości OB.
d) ból

12. Charakterystyczne cechy śpiączki hiperglikemicznej osmolarnej
a) zaburzenia neurologiczne imitujące udar mózgu, utrata przytomności
b) odwodnienie, hipotonia
c) pobudzenie, bladość, poty
d) a+b

13. Test z deksametazonem służy do rozpoznania:
a) zespołu Conna
b) pheochromocytoma
c) zespołu Addisona
d) żadne

14. Zastosowanie jodu w leczeniu raka tarczycy – wybierz prawdziwe:
a) w leczeniu stosuje się przedoperacyjne podanie jodu
b) operacja z następową uzupełniającą jodoterapią
c) ?
d) ?

15. Leczeniem z wyboru hemochromatozy wtórnej jest:
1. ograniczenie podaży żelaza w diecie
2. deferoksamina
3. upusty krwi pod kontrolą stężenia ferrytyny i ciśnienia
a) 1,2,3
b) 2,3
c) 3
d) 1,3

16. W ostrym żółciopochodnym zapaleniu trzustki właściwym postępowaniem jest:
a) ECPW z leczniczą papilotomią
b) operacja laparoskopowa
c) operacja tradycyjna z rewizją dróg żółciowych
d) leczenie zachowawcze

17. Parametrem nienależącym do skali Childa-Pugha jest:
a) bilirubina w surowicy
b) poziom albumin w osoczu
c) wodobrzusze
d) AIP

18. Kontrolne badanie po eradykacji Helicobacter pylori wykonasz:
a) zaraz po leczeniu
b) po tygodniu
c) po 4-6 tygodniach
d) nie ma takiej potrzeby

19. W prewencji krwawienia z żylaków przełyku u pacjenta z marskością wątroby zastosujesz:
a) propranolol
b) tiazydy
c) spironolakton
d) furosemid

20. Leczeniem z wyboru rzekomobłoniastego zapalenia jelit jest:
a) amoksycylina
b) wankomycyna
c) klindamycyna
d) ciprofloksacyna

21. Badanie radiologiczne klatki piersiowej prawie zawsze zleca się do wykonania podczas głębokiego wdechu. Badanie na wydechu zleca się w przypadku podejrzenia:
a) rozedmy płuc
b) odmy opłucnowej
c) u chorego na astmę oskrzelową pomiędzy jej napadami
d) choroby śródmiąższowej płuc np. w przebiegu chorób tkanki łącznej

22. Cechą charakterystyczną wysięku gruźliczego w jamie opłucnej jest: tu było same 80%
a) stężenie białka powyżej 3 mmol/l
b) odsetek granulocytów obojętnochłonnych > 80%
c) obecność granulocytów kwasochłonnych
d) odsetek limfocytów > 80%

23. Prawidłowe leczenie potwierdzonej bakteriologicznie niepowikłanej gruźlicy płuc osoby bez współistniejących chorób winno trwać:
a) co najmniej 3 miesiące
b) zmienia się czas jego trwania w zależności od szybkości odprątkowania
c) 6 miesięcy
d) zależy od szybkości cofania się zmian w obrazie radiologicznym

24. Pierwszym badaniem wykonywanym dla uzyskania histopatologicznego potwierdzenia radiologicznego podejrzenia sarkoidozy jest:
a) badanie skrawka śluzówki oskrzeli pobranej przez bronchofiberoskop
b) badanie wycinka z migdałka podniebiennego pobranego w czasie laryngoskopii
c) badanie węzła chłonnego pobranego w czasie biopsji wg. Danielsa
d) badanie skrawka płuca pobranego w czasie wideotorakoskopii

25. Lekiem, który w trakcie leczenia gruźlicy może spowodować pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego jest:
a) etambutol
b) streptomycyna
c) izoniazyd
d) rifampicyna

26. U pink puffera nie występuje:
a) znaczna duszność wysiłkowa
b) obniżenie masy ciała
c) objawy dużego rozdęcia płuc
d) sinica centralna

27. Dodatnie tętno żylne jest typowe dla:
a) stenozy mitralnej
b) niedomykalności mitralnej
c) niedomykalności zastawki trójdzielnej
d) stenozy zastawki trójdzielnej

28. Głośny pierwszy ton na koniuszku serca występuje w:
1. stenozie mitralnej
2. LGL
3. nadciśnieniu tętniczym
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 2,3
d) 1,3

29. Kiedy uderzenie koniuszkowe nie pokrywa się z lewą granicą serca:
a) na początku nadciśnienia
b) w przeroście lewej komory
c) w rozstrzeni prawej komory
d) gdy w osierdziu obecny jest płyn

30. W EKG pacjenta stwierdzono częstoskurcz nadkomorowy 200/min i wąskie zespoły QRS. W tej sytuacji lekiem wskazanym w dożylnym wlewie jest:
a) adenozyna
b) ksylokaina
c) digoksyna
d) metyleksaina

31. W zespole WPW z migotaniem przedsionków wskazane będzie podanie:
a) β-blokera
b) naparstnicy
c) ajmaliny
d) werapamilu

32. Szmer tarcia osierdzia – wybierz nieprawdziwe:
a) słyszalny jest w słuchawce „tuż pod uchem”
b) wzmacnia się po uciśnięciu słuchawką
c) nasila się przy leżeniu na wznak
d) nasila się na głębokim wdechu

33. Przeciwwskazaniem do próby wysiłkowej jest:
a) stabilna choroba wieńcowa
b) bóle w klatce piersiowej
c) tętniak serca, aorty
d) nadkomorowe zaburzenia rytmu

34. W ASD II charakterystycznym zjawiskiem słuchowym jest:
a) szmer maszynowy nad zastawką płucną
b) sztywne rozdwojenie II tonu
c) szmer rozkurczowy nad przedsionkiem

35. Sylwetka mitralna serca typowo występuje w:
a) stenozie aortalnej
b) niedomykalności mitralnej
c) ubytku przegrody międzykomorowej
d) długotrwałym nadciśnieniu

36. Niedomykalność zastawki aortalnej mogą wywołać:
1. Kila
2. Tętniak rozwarstwiający aorty
3. Pozawałowe poszerzenie lewej komory
4. Gorączka reumatyczna
5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia

37. Azotany w zawale zastosujesz w przypadku:
1. hipertensji
2. przy RR skurczowym < 90 mmHg
3. zawał PK
4. niedokrwienie MS

38. Chory ze stenozą aortalną powinien być operowany, jeżeli jego średni gradient przezzastawkowy przekracza:
a) 20 mmHg
b) 30 mmHg
c) 50 mmHg
d) 80 mmHg

39. Zespół nadlepkości wystąpi w przebiegu:
1. szpiczak mnogi
2. zespół nerczycowy - nie
3. czerwienica prawdziwa
4. nadpłytkowość samoistna
5. białaczka z hiperleukocytozą

40. Niedokrwistość mikrocytarna wystąpi w przypadku:
1. niedoboru żelaza
2. talasemii
3. ostrego krwotoku
4. sferocytozy

41. Wybierz prawdziwe:
1. Witamina B12 nie znajduje się warzywach
2. Witamina B12 jest syntetyzowana tylko przez bakterie.
3. Niedokrwistość megaloblastyczna ujawnia się po 6 tyg. od całkowitej gastrektomii.
4. W chorobie Adissona-Biermera konieczna jest suplementacja witaminy B12 do końca życia.

42. Niedokrwistość z niedoboru żelaza cechuje się:
1. obniżeniem ferrytyny
2. obniżeniem żelaza
3. obniżeniem TIBC
4. mikrocytozą
5. wzrost transferryny

43. Leukocyturia, bakteriomocz i dysuria to objawy typowe dla:
a) zapalenia cewki moczowej
b) zapalenia pęcherza moczowego
c) odmiedniczkowego zapalenia nerek
d) nerki analgetycznej

44. Prawdziwe dla martwicy brodawek nerkowych jest:
1. występuje w nefropatii analgetycznej
2. powoduje obturację dróg moczowych
3. może wystąpić, jako następstwo krwotoku w ciąży
a) 1,3
b) 1,2,3
c) 2,3
d) 1,2

45. Nadciśnienie złośliwe – wybierz prawdziwe:
1. jest niskoreninowe
2. występują zmiany na dnie oka
3. grozi encefalopatią
a) 1,2,3
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,2

46. Hospitalizacja w przebiegu przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek jest wskazana w przypadku:
1. występowania uporczywych wymiotów
2. ciąży
3. w nawrotowym OZN

47. W przypadku kolejnego epizodu zakrzepicy u pacjenta z zespołem antyfosfolipidowym zastosujesz:
1. acenokumarol
2. sterydy
3. leki antyagregacyjne
a) 1
b) 3
c) 1,2,3
d) 1,2

48. Zmiany skórne obserwowane w przebiegu zespołu Reitera to:
1. balanitis circinata
2. keratoderma blenoragica
3. pustulosis aseptica

49. Zwiększone ryzyko rabdomiolizy występuje przy leczeniu:
a) β-blokerami
b) fibratami
c) kwasem nikotynowym
d) probukolem

50. W zatorowości płucnej może wystąpić konstelacja zmian biochemicznych:
1. D-dimery > 1000
2. pCO2 35 mmHg i pO2>60
3. Aspat < 40
a) 1,2,3
b) 1,3
c) 2,3
d) 1,2

51. Przebieg ciężkiej astmy rozpoznasz, gdy:
1. FeV<50
2. Vc< 50
3. tachykardia >110/min

52. DIC może rozwinąć się w przebiegu:
1. zatoru płynem owodniowym
2. wstrząsu
3. hemolizy
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 1,3
d) 2,3

53. Cechy białaczki M7:
1. nadpłytkowość
2. anemia
3. małopłytkowość
4. obecność blastów

54. W czerwienicy prawdziwej występuje:
1. hiperurykemia
2. wzrost erytropoetyny
3. wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych

55. W jadłowstręcie psychicznym nie występuje:
a) Bradykardia
b) Adynamia
c) hipokaliemia
d) Leukocytoza

56. Przeciwwskazania do biopsji nerki:
a) Wielotorbielowatość
b) Rak nerki
c) SLE
d) Selektywny białkomocz

57. Tamponada
1. Wzrost ocż
2. Niskie ciśnienie tętnicze
3. Szmer tarcia osierdzia

58. W przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów może wystąpić:
a) Nadciśnienie
b) Włóknienie płuc
c) Niedomykalność zastawki aortalnej
d) Amyloidoza

59. Przy podejrzeniu niestabilnej dławicy piersiowej w pierwszej kolejności należy wykonać
a) Ekg spoczynkowe, lipidogram
b) Ekg wysiłkowe
c) EKG spoczynkowe, troponina T lub I
d) Koronarografie

60. Wskazanie do IKA w nefropatii cukrzycowej
a) Białkomocz
b) Nadciśnienie + mikroalbuminuria
c) PNN
d) Mikroalbuminuria

61. Powiększoną nerkę od powiększonej śledziony odróżnia:
1. Ruchomość oddechowa
2. Kierunek powiększania
3. Balotowanie

62. Do objawów ostrego krwawienia z przewodu pokarmowego nie należy:
a) Ból w nadbrzuszu
b) Krew w stolcu
c) Krwiste wymioty
d) Omdlenie

63. Hiperproinsulinemia:
a) W cukrzycy typu 1
b) W cukrzycy typu 2
c) W cukrzycy wtórnej
d) W zakażeniach

64. IPP bezpośrednio lub pośrednio hamują wydzielanie
1. Żołądkowe
2. Trzustkowe
3. Dwunastnicze
A 1,2,3 B 1,2 C 1,3 D 1

65. Utrata kontroli w leczeniu acenokumarolem:
1. leki przeczyszczające
2. antybiotyki
3. cymentydyna

66. O tym, ze płyn pobrany z opłucnej jest wysiękiem myślisz, gdy jest:
1. Wodojasny
2. LDH > 0,6 LDH w surowicy
3. Pieni się po kontakcie z powietrzem

67. W otyłości:
1. Wzrost aktywności RAA
2. Hiperinsulinemia
3. Insulinooporność

68. Nadciśnienie nerkopochodne wykluczysz, gdy:
1. Rozkurczowe > 120
2. Normokaliemia
3. Różnica między jedną nerką a drugą >2cm

69. Zmiany hematologiczne w Cushingu
a) Anemia, spadek PLT, leukocytoza z eozynofilią
b) Poliglobulia, leukopenia, spadek PLT
c) Leukocytoza z limfopenią, poliglobulia, eozynofilia
d) poliglobulia, leukocytoza, limfopenia, eozynopenia

70. Kiedy wzrost OCŻ i spadek RR
1. Zawał PK
2. Płyn w osierdziu
3. Zwężenie zastawki trójdzielnej

71. Niedomoga rozkurczowa LK:
a) Frakcja wyrzutowa > 50, zwiększona pojemność późnorozkurczowa
b) Frakcja wyrzutowa > 50, mniejsza pojemność późnorozkurczowa
c) Frakcja wyrzutowa < 50, zwiększona pojemność późnorozkurczowa
d) Frakcja wyrzutowa < 50, mniejsza pojemność późno rozkurczowa

72. Fala zwrotna w niedomykalności mitralnej – że niby ciężka:
a) 10
b) 30
c) 50
d) 70

73. Wysokie TSH, T3 i T4:
a) Przedawkowanie l-tyroksyny w leczeniu niedoczynności
b) Źle leczona nadczynność
c) Wtórna nadczynność
d) Leczymy amiodaronem

74. Nieskuteczne w leczeniu OZN:
a) Pochodne furanowe
b) Fluorochinolony
c) Aminoglikozydy
d) Beta laktamy

75. Nie dążymy do normoglikemii u pacjenta z:
1. CADO
2. W podeszłym wieku
3. Ze zwężeniem istotnym tętnic szyjnych

76. Nadczynność tarczycy w ciąży
1. Najczęstszą przyczyną jest Graves- Basedow
2. Najlepsze leczenie to tyreostatyki
3. Diagnozuje się przez oznaczanie hormonów tarczycy
4. Najlepsze leczenie to operacja w II trymestrze
5. Nie podaje się tyreostatyków w obawie przed wadami wrodzonymi
A 1,3,4 B 1,2,3 C 1,3,5 D 1,4

77. Leki przeciwwskazane w ciąży:
1. Ramipril
2. Nifedypina
3. Dihydralazyna
4. Sartany
5. Dopegyt

78. W leczeniu infekcyjnego zapalenia tarczycy zastosujesz:
a) Sterydy
b) NLPZ
c) Antybiotyk
d) operację

79. Objawem paranowotworowym w raku płuc nie jest:
a) Zespół Cushinga
b) Wędrujące zapalenie żył
c) Zespół żyły głównej górnej
d) Osteoartropatia płucna
e) Zespół miasteniczny

80. Odkrztuszaną wydzielinę do badania cytologicznego w przypadku podejrzenia raka płuc pobiera się do pojemnika:
a) Z roztworem 0,9 NaCl
b) Jałowego
c) Z roztworem alkoholu etylowego
d) Z heparyną

81. Płyn uzyskany w czasie nakłucia jamy opłucnej w przypadku podejrzenia raka płuc przekazuje się do badania cytologicznego w pojemniku zawierającym:
a) Z roztworem 0,9 NaCl
b) Jałowego
c) Z roztworem alkoholu etylowego
d) Z heparyną

82. Atak porfirii w moczu:
a) ALA + protoporfirynogen
b) ALA + koproporfirynogen
c) ALA + uroporfiryna
d) Uro + kopro lub proto (2 z 3 były)

83. W przypadku stwierdzenia świeżej krwi w stolcu w pierwszej kolejności wykonasz badanie:
a) Per rectum
b) Kolonoskopia
c) Usg
d) Badanie na krew utajoną

84. Ostra niewydolność nadnerczy:
a) Cisawica
b) Biegunka i wymioty
c) Hiperkaliemia
d) Nadciśnienie

85. Zapalenie płuc z biegunką i hiponatremią:
a) Legionella
b) Wirusowe
c) Chlamydia
d) staphyllococcus

86. Obrzęk płuc wikła:
a) Niedomykalność mitralna
b) Stenoza mitralna
c) niedomykalność aortalna
d) stenoza aortalna

87. Po zawale podasz:
a) IKA + statyna
b) β-bloker + IKA + ASA + statyna
c) β-bloker + ASA + sartan
d) β-bloker + statyna

88. U blue bloatera występuje:
a) Hipoksemia z niedokrwistością…
b) nadkrwistość z hiperkapnią
c) Normoksenia z nadkrwistością
d) Niedokrwistość i hiperkapnia

89. Przeciwwskazania do digoksyny:
1. Hipokaliemia
2. blok dwuwiązkowy
3. nadkomorowe zaburzenia rytmu

90. Choroba Stilla – co nie należy do dużych kryteriów
1. leu > 12 tyś
2. gorączka > 39,5 st C
3. pow. LN i śledziony
4. więcej niż 2 tyg. bólu stawu

91. Triada Reitera:
1. Zapalenie stawów
2. Zapalenie cewki moczowej
3. Zapalenie twardówki
4. Zapalenie spojówek
5. Zapalenie skóry

92. Cechy łagodnej gammapatii monoklonalnej:
1. Brak zmian osteolitycznych
2. Pozostałe Immunoglobuliny na normalnym poziomie
3. podwyższenie nieznaczne ALP

93. W kamicy żółciowej wskazaniem do cholecystektomii będzie:
a) ilość złogów
b) wielkość złogów
c) obecność objawów
d) wszystkie

94. Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego jest:
a) Fev1/Vc
b) PEF
c) MEF
d) VC

95. Objaw Jelinka w nadczynności:
a) Zez
b) Ciemne zabarwienie powiek
c) Wytrzeszcz
d) Niemożliwość mrugania

96. Ryzyko stosowania statyn rośnie przy leczeniu:
a. fibratami
b. B-blokerami
c. aspiryna
d. warfaryna

97. Kryteria rzymskie:
a) Zespół złego wchłaniania
b) Trzustka
c) Choroby czynnościowe
d) CU

98. RZS – najgorsze
a. Geody
b. Podwichnięcia
c. Osteoporoza
d. Nadżerki

99. W zaawansowanej stenozie aorty występuje:
1. Omdlenia
2. Szmer nad sercem
3. Dodatnie tętno włośniczkowe nad paznokciami
4. Bóle w klp
5. Kłapiący I ton

100. Gazówka: pH - 7.28; pO2 - 50, pCO2 - 50, HCO3 - 15mmol, co rozpoznasz?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License