Diagnostyka

TEST INTERNA V rok

1. Liczba retikulocytów spada w:
a. niedokrwistości hemolitycznej
b. niedokrwistości anaplastycznej (aplastycznej?)
c. niedokrwistości pokrwotocznej
d. niedokrwistości z niedoboru wit. B12

2. Nieżyt zanikowy żołądka, objawy polineuropatii, zaburzenia czucia wibracji, blada lub słomkowo-żółta barwa skóry to objawy występujące w niedokrwistości:
a. aplastycznej
b. z niedoboru Fe
c. hemolitycznej
d. z niedoboru wit. B12

3. Wybroczyny i wysypki na powierzchniach wyprostnych nóg i pośladkach, bolesne obrzęki stawów, kolkowe bóle brzucha, smoliste stolce to obraz kliniczny:
a. choroby Rendu-Oslera
b. hemofilii A
c. choroby Schonleina-Henocha
d. trombastenii Glanzmana

4. Czas przeżycia krążących trombocytów wynosi około:
a. 9 - 10 dni (8-12 Herold)
b. 120 dni
c. 4 dni
d. 24 godziny

5. W hemofilii A:
a. czas krwawienia przedłużony, czas krzepnięcia przedłużony
b. czas krwawienia prawidłowy, czas krzepnięcia prawidłowy
c. czas krwawienia prawidłowy, czas krzepnięcia przedłużony
d. czas krwawienia przedłużony, czas krzepnięcia prawidłowy

6. W zawale mięśnia sercowego poziom CPK-MB osiąga maksimum:
a. w 12 - 18 godzinie
b. w 42 - 46 godzinie
c. w 72 - 82 godzinie
d. w 6 - 12 godzinie

7. W zawale koniuszkowym zmiany w EKG pojawiają się w odprowadzeniach:
a. V1, V2, V3
b. V5, V6, I, a VL (?)
c. II, III, a VF
d. V3, V4 (?)

8. Bóle w dławicy piersiowej są:
a. rozlane, klujące, trwające kilka godzin
b. zamostkowe, uciskające, trwające kilka minut
c. zamostkowe, klujące, trwające kilka minut
d. zamostkowe, uciskające, trwające kilka godzin

9. W profilaktyce zakrzepicy naczyń wieńcowych podajemy:
a. kwas acetylosalicylowy 100 mg (75-150 mg)
b. nitroglicerynę 5 mg
c. nifedypinę 2 x 20 mg
d. molsydominę 3 x 20 mg

10. Do powikłań wczesnych zawału mięśnia sercowego należy:
a. tętniak ściany serca
b. zespół Dresslera
c. zatory płuc
d. pęknięcie serca z tamponadą

11. Co nie jest wskazaniem do wszczepienia sztucznego rozrusznika serca:
a. blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitza
b. zespół zatoki tętnicy szyjnej
c. blok prawej odnogi pęczka Hisa
d. blok przedsionkowo-komorowy III stopnia

12. W jakiej jednostce chorobowej występuje paradoksalne rozdwojenie drugiego tonu serca:
a. blok prawej odnogi pęczka Hisa
b. blok lewej odnogi pęczka Hisa
c. zespół Wolffa-Parkinsona-White'a
d. ciężka niewydolność serca

13. Wskaż normę resuscytacji krążeniowo - oddechowej (dwóch ratowników):
a. 1 oddech / 5 uciśnięć mostka
b. 2 oddech / 5 uciśnięć mostka
c. 1 oddech / 10 uciśnięć mostka
d. 2 oddech / 15 uciśnięć mostka (2/30?)

14. Nagłe zatrzymanie krążenia nie występuje w wyniku pierwotnej nagłej niedomogi:
a. nerek
b. serca
c. układu oddechowego
d. ośrodkowego układu nerwowego

15. Do częstych powikłań zawału serca nie należy:
a. częstoskurcz nadkomorowy
b. komorowe skurcze dodatkowe
c. bradykardia zatokowa
d. częstoskurcz komorowy

16. Kardiowersji elektrycznej nie zastosujemy w przypadku:
a. częstoskurczu komorowego
b. częstoskurczu nadkomorowego
c. migotania przedsionków
d. we wszystkich powyższych można ją zastosować

17. Jakie ciśnienie tętnicze krwi należy uznać za prawidłowe:
a. 120 / 80 mmHg
b. 100 / 60 mmHg
c. 140 / 90 mmHg
d. najniższe ciśnienie tętnicze dobrze tolerowane

18. Które stwierdzenie najlepiej pasuje do nadciśnienia złośliwego:
a. wartość ciśnienia rozkurczowego stale przekracza 100 mmHg
b. o nieznanej przyczynie
c. amplituda ciśnienia stale przekracza 80 mmHg
d. wszystkie powyższe

19. Wskaż nieprawidłowe postępowanie w hiperlipidemii:
a. ograniczenie podaży tłuszczu całkowitego
b. ograniczenie podaży błonnika
c. zmniejszenie dowozu cholesterolu poniżej 300 mg
d. wszystkie stwierdzenia są prawidłowe

20. Do badań skriningowych chorób układu sercowo - naczyniowego nie zalicza się:
a. badanie przez lekarza pierwszego kontaktu
b. badanie ciśnienia tętniczego krwi
c. angiografia tętnic wieńcowych
d. EKG

21. Ostre białaczki często współistnieją w następujących chorobach:
a. zespoły mieloproliferacyjne, zespoły mielodysplastyczne
b. rak kości, rak skóry
c. niedokrwistość z niedoboru Fe, niedokrwistość megaloblastyczna
d. rak mózgu, niedokrwistość hemolityczna

22. Wśród ostrych białaczek najczęściej spotykana u dzieci jest ostra białaczka:
a. mieloblastyczna
b. promielocytowa
c. mielomonocytowa
d. limfoblastyczna

23. W leczeniu ostrej białaczki mieloblastycznej zastosujemy:
a. cytosar (cytarabina) w dawce 100 mg/m2 przez 7 dni
b. cytosar w dawce 300 mg/m2 przez 10 dni
c. ADRI w dawce 10 mg/m2 przez 7 dni
d. ADRI w dawce 20 mg/m2 przez 10 dni

24. Przewlekła białaczka szpikowa jest najczęściej spowodowana zaburzeniem genetycznym:
a. translokacją ramion długich chromosomu 5 i 15
b. translokacją ramion długich chromosomu 9 i 22
c. translokacją ramion krótkich chromosomu 5 i 15
d. translokacją ramion krótkich chromosomu 9 i 22

25. Kryterium rozpoznania przewlekłej białaczki limfatycznej stanowi:
a. bezwzględna liczba limfocytow we krwi > 2.5 x 10^9
b. bezwzględna liczba limfocytow we krwi > 5 x 10^9
c. bezwzględna liczba limfocytow we krwi > 10 x 10^9
d. bezwzględna liczba limfocytow we krwi > 15 x 10^9

26. Białkiem monoklonalnym w szpiczaku mnogim jest najczęściej:
a. IgE
b. IgD
c. IgG
d. IgA

27. Do hipergammaglobulinemii monoklonalnych nie zaliczamy:
a. szpiczaka mnogiego
b. makroglobulinemii Waldenstroma
c. choroby zimnych aglutynin
d. krioglobulinemii (?)

28. Szpiczak mnogi jest to choroba nowotworowa wywodząca się z:
a. plazmocytów
b. limfocytów T
c. komórki macierzystej
d. granulocytów

29. Chlorambucyl, penicylamina to leki stosowane w następującej gammapatii:
a. szpiczak mnogi
b. poronne postacie szpiczaka
c. makroglobulinemia Waldenstoma
d. krioglobulinemia

30. Ostrą białaczkę rozpoznajemy gdy odsetek blastów i promielocytów w szpiku przekracza:
a. 5 %
b. 10 %
c. 20 %
d. 30 %

31. W ziarnicy złośliwej powiększeniu ulegają najczęściej węzły chłonne:
a. pachwinowe
b. szyjne i pachowe
c. szyjne i nadobojczykowe
d. utkania pierścienia Waldayera

32. Klasyczne komórki Reed-Sternberga najłatwiej znaleźć w ziarnicy złośliwej typu:
a. LP
b. NS
c. MC
d. LD

33. Nitrogranulogen, Vincristina, Natulan i Encorton są lekami programu leczenia typu:
a. MOPP
b. VENN
c. ABVD
d. COPP

34. Szczyt zapadalności na ziarnicę złośliwą to:
a. 2 dekada życia
b. 2 i 3 dekada życia
c. 7 dekada życia
d. 3 i 7 dekada życia

35. Objawy ogólne występujące w przebiegu ziarnicy złośliwej to tak zwane objawy:
a. A
b. B
c. C
d. D

36. W rozpoznaniu porfirii wątrobowej stosuje się m.in. :
a. próbę Hoescha
b. test opaskowy
c. biopsję nerek
d. USG jamy brzusznej

37. Badanie RTG w ułożeniu na wznak w pozycji Trendelenburga jest najbardziej pomocne w diagnozowaniu:
a. choroby wrzodowej żołądka
b. przepukliny rozworu przełykowego
c. ostrego zapalenia trzustki
d. uchyłków przełyku

38. Najlepszą metodą diagnozowania raka pierwotnego wątroby jest:
a. USG jamy brzusznej
b. KT
c. angiografia
d. biopsja i badanie hist.-pat.

39. Norma ilości tłuszczu wydalanego w stolcu w ciągu doby to:
a. 3 g
b. 5 g (6 g w Szczekliku)
c. 7 g
d. 9 g

40. Wydzielanie trzustkowe zwiększają m.in.:
a. insulina i sekretyna
b. insulina i układ adrenergiczny
c. alkohol u zdrowego
d. układ adrenergiczny

41. Do stanów przedrakowych przełyku nie należy:
a. przełyk Baretta
b. zespół Plumera-Vinsona
c. choroba Menetiera
d. leukoplakia

42. Do objawów późnych raka żołądka należą:
a. spadek masy ciała
b. pobolewania w dołku podżebrowym, odbijanie
c. wymioty, krwotok, bóle, gorączka
d. zgaga, mdłości

43. 50 % nowotworów jelita grubego umiejscawia się w:
a. okrężnicy esowatej
b. jelicie ślepym
c. okrężnicy poprzecznej
d. odbytnicy

44. Rutynową metodą rozpoznawania colitis ulcerosa nie jest:
a. wlew doodbytniczy
b. rektoskopia
c. sigmoidoskopia
d. kolonoskopia

45. Obraz chorobowy w chorobie charakteryzuje z wyjątkiem: (???)
a. niedokrwistość
b. wzrost OB
c. wzrost stężenia cholesterolu
d. zmienna umiarkowana leukozytoza

46. Wrzody żołądka najczęściej umiejscawiają się:
a. w okolicy przedodźwiernikowej
b. na krzywiźnie mniejszej
c. podwpustowo
d. na krzywiźnie większej

47. Ból wrzodowy - zaznacz błędną odpowiedź:
a. pojawia się godzinę lub dwie po posiłku
b. tępy, nie jest kolkowy
c. bolesność uciskowa w okolicy podsercowej (wrzód żołądka) lub na prawo od pępka (wrzód dwunastnicy)
d. towarzyszą mu wymioty

48. Inhibitory receptora muskarynowego stosowane w leczeniu choroby wrzodowej to:
a. cymetydyna
b. omeprazol
c. pantoprazol
d. piranzepina

49. Obraz jelita charakterystyczny dla choroby Leśniowskiego-Crohna to:
a. zmiany zlokalizowane odcinkowo
b. zmiany mają charakter ciągły
c. ziarnina naciekająca całą ścianę jelita, powodująca zgrubienie i zwężenie światła, łatwo tworzą się perforacje i przetoki
d. prawidłowe odp. a i c

50. Perforacja - jedno z powikłań choroby wrzodowej:
a. występuje częściej w przypadku wrzodu żołądka
b. występuje objaw Blumberga
c. występuje duża leukocytoza z przesunięciem w prawo
d. ból występuje w dołku podsercowym

51. Najbardziej charakterystycznym objawem niewydolności prawej komory i niewydolności zastoinowej serca są:
a. bóle za mostkiem
b. obrzęki (głównie kończyn dolnych)
c. zaburzenia rytmu serca
d. zaburzenia snu

52. Długotrwała niewydolność prawokomorowa może prowadzić do:
a. sercowej marskości wątroby
b. zaburzeń ze strony błędnika
c. zaburzeń perystaltyki
d. brak prawidłowej odpowiedzi

53. Podwyższony opór płucny w niewydolności krążenia utrwala się gdyż dochodzi do zmian w naczyniach płucnych. Są to:
a. włóknienie
b. zmiany wsteczne
c. zmiany przerostowe
d. prawidłowe a, b, c

54. Zjawisko opisywane w pytaniu 53 powstaje w wyniku:
a. działania szkodliwych metabolitów
b. ostrych zmian zapalnych
c. zastoju krwi w naczyniach płucnych
d. inne - nie wymienione wcześniej

55. Do objawów zastoinowej niewydolności krążenia należą:
a. skąpomocz
b. przesięki w jamach opłucnej i jamie otrzewnej
c. zakrzepy żylne w kończynach dolnych, czerwienica
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

56. Ostra niewydolność wątroby może wystąpić w przypadku:
a. wirusowego zapalenia wątroby
b. chorób CUN
c. niektórych zatruć
d. prawidłowe a i c

57. U podstaw ostrej niewydolności wątroby leży zjawisko:
a. rozległej martwicy tego narządu
b. związane z zaburzeniem genetycznym
c. polegające na produkcji wadliwych enzymów
d. będące powikłaniem przebytej w dzieciństwie infekcji paciorkowcowej

58. O przewlekłym zapaleniu wątroby możemy mówić gdy trwa ono:
a. 2 miesiące
b. 4 miesiące
c. 6 miesięcy
d. ponad rok

59. Cechą kliniczną przewlekłego zapalenia wątroby nie są:
a. łatwość męczenia się, trudność koncentracji, zawroty głowy
b. mdłości odbijania, wzdęcia, uczucie pełności
c. spadek masy ciała, zaburzenia motoryki jelit
d. częste utraty przytomności, utrzymujące się napięcie powłok brzusznych

60. Biochemicznym wskaźnikiem uszkodzenia komórek wątrobowych jest podwyższona aktywność osoczowych aminotransferaz:
a. tylko 40 krotna aktywności jest brana pod uwagę
b. 3-20 krotna
c. aktywność aminotransferaz nie jest tu wskaźnikiem
d. brak prawidłowej odpowiedzi

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License